WOMEN = Water + Oxygen + Money + Energy + Nutrient.

This equation shows the importance of women in the world.
That is the reason why MEN love WOMEN.
By TNT – July 28

Người phụ nữ đẹp là một vật báu.

Người phụ nữ đức hạnh là một kho báu.

Những người đàn ông đi tìm kiếm những vật báu, để được sở hữu một kho báu.

No name
Advertisements