“Morally Safe Sex – Say NO to camera, camcorder when having sex – Tình dc an toàn v mt đo đc – Nói không vi máy nh, máy quay phim khi quan h tình dc”.

Advertisements